Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Axonet
1 Definities
1.1 Axonet is een handelsnaam van haar moedermaatschappij, kantoorhoudende aan de Batenborg 65 1653 Dworp.
2 Algemene verkoopsvoorwaarden
2.1 De opdrachtgever aanvaardt deze algemene verkoopsvoorwaarden, zelfs indien er in zijn opdracht of bestelling
andere voorwaarden staan.
2.2 De door Axonet opgegeven leveringstermijnen zijn indicatief en niet bindend, tenzij uitdrukkelijk anders
overeengekomen werd. De termijnen worden steeds in werkdagen geformuleerd. Vertraging in de levering kan in
geen geval recht geven op annulering van een bestelling of een schadevergoeding.
2.3 Iedere klacht betreffende de levering , van welke aard ook, dient door de klant binnen de 8 werkdagen vanaf de
levering der goederen of de begindatum van het presteren van de diensten te worden bekendgemaakt aan Axonet
en dit per aangetekende brief.
2.4 Eventuele klachten betreffende de levering of prestaties kunnen niet als voorwendsel worden aangewend om
betaling van facturen op te schorten of te vertragen. Het gebrek aan geschreven protest van een factuur binnen de
7 werkdagen vanaf de verzending ervan, houdt de onherroepelijke aanvaarding van de factuur en de erin vermelde
bedragen, producten en diensten in.
2.5 Facturen zijn betaalbaar binnen de 14 dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Indien
de factuur op de vervaldag niet is betaald, dan is van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een
contractuele intrest verschuldigd van 1 % per maand, waarbij elke aangevangen maand voor een volledige telt.
Elke laattijdige betaling door de klant geeft Axonet tevens het recht om een administratiekost van 250 EURO aan te
rekenen. Alle kosten als gevolg van het afdwingen van betaling via gerechtelijke weg, inclusief advocatenkosten,
zullen worden gedragen door de klant.
2.6 Wijzigingen van contactgegevens zoals adressen, telefoonnummers en e-mailadressen van de klant moeten tijdig
door de Klant aan Axonet worden meegedeeld.
2.7 Alle rechten van intellectuele eigendom terzake van de producten en/of diensten als mede de ontwerpen,
programmatuur, documentatie en alle andere materialen die worden ontwikkeld en/of gebruikt ter voorbereiding of
uitvoering van de overeenkomst tussen Axonet en de klant, dan wel die daaruit voortvloeien, berusten uitsluitend
bij Axonet of diens leveranciers. De levering van producten en/of diensten strekt niet tot enige overdracht van de
rechten van intellectuele eigendom.
2.8 De klant zal niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Axonet de producten en resultaten van de
diensten op enige wijze geheel of gedeeltelijk openbaar maken, verveelvoudigen of aan een derde beschikbaar
stellen.
2.9 Axonet behoudt zich het recht voor elk van deze voorwaarden en bepalingen op eender welk moment eenzijdig te
wijzigen.
2.10 Op alle overeenkomsten gesloten met Axonet is het Belgisch recht van toepassing. Elk geschil dat in verband staat
met de overeenkomsten gesloten met Axonet zal exclusief worden behandeld door de rechtbanken te Brussel.
2.11 Deze algemene voorwaarden zijn de enige geldend voor de beide partijen.
3 Webhosting
3.1 Voorwaarden voor de serviceverlening:
De aangeboden services mogen niet aangewend worden voor gebruik in strijd met de wet, openbare orde of goede
zeden. Het is ten strengste verboden materiaal dat in strijd is met de wet, weer te geven, te versturen of op te
slaan. Het aanbrengen van links naar sites die niet voldoen aan de voorwaarden is tevens ten strengste verboden.
Sites die bulk e-mail services verkopen of uitvoeren zijn niet toegestaan.
3.2 Onder strijd met de wet, openbare orde of goede zeden wordt mede verstaan:
• Onrechtmatig gebruikt materiaal waar copyright op rust, wat valt onder een handelsmerk of wat
auteursrechtelijk is.
• Materiaal dat door Axonet wordt beoordeeld als bedreigend, discriminerend obsceen, of op enigerlei andere
wijze als aanstootgevend wordt gezien.
• Pornografie en ander seksueel gerelateerd materiaal.
• Sites die illegale activiteiten promoten of illegale inhoud bevatten, die schade aan onze servers of andere
servers op het internet kunnen toebrengen.
3.3 Voorbeelden van niet toegestane inhoud en/of links:
• Pirated software
• Hacker programma's of archieven
• Warez sites
• MP3
• Shareware, geluid, video, beeld en multimedia archieven.
• IRC bots
3.4 Gebruiksregels:
• Elke account heeft zijn eigen cgi-bin directorie. Wij behouden ons het recht voor zonder enige waarschuwing
CGI scripts te deactiveren die de normale server werking beïnvloeden.
• Het is onze klanten niet toegestaan hun eigen Chat rooms te installeren.
• IRC of IRC bots zijn niet toegestaan op onze servers.
• Onze servers mogen niet de bron, bemiddelaar, of het aankomstpunt zijn bij spam, flames, of mail bommen.
• Elke poging om de servers aan te vallen of hoe dan ook onstabiel te maken is strikt verboden.
• Sub Hosting
• Mirror sites
• Distributie punten
• Elke site met als primair doel file distributie
3.5 Traffic (dataverkeer) regels:
Wegens unieke resource karakteristieken en traffic patronen verbonden met bepaalde typen accounts zijn de
volgende gelimiteerd tot 3 GB vrij verkeer, of anders per account aangegeven.
Voor alle overige accounts hanteren wij een Fair use policy.
Wanneer vermeldingen onder "Voorbeelden van niet toegestane inhoud en/of links" en/of onder "Gebruiksregels"
worden genegeerd zal Axonet elke aangesproken GB dataverkeer in rekening brengen tegen een tarief van € 3,00
per GB.
Indien de toegestane hoeveelheid dataverkeer wordt overschreden zal dit per aangesproken GB in rekening
worden gebracht, de prijs per GB is € 3,00. Account reactiveren na het overschrijden van de toegestane
hoeveelheid dataverkeer kan tegen een tarief van € 5,00.
3.6 Toegang:
Alle services verbonden aan onze accounts zijn alleen beschikbaar voor personen direct verbonden met het
account.
3.7 Aansprakelijkheid:
Axonet kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die wordt geleden door een
klant of een derde ten gevolge van enig doen of nalaten van de zijde van Axonet of een bedrijf dat door Axonet is
ingeschakeld. Axonet kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die wordt geleden door derden ten
gevolge van enige klant van Axonet. Axonet is derhalve ook niet aansprakelijk voor enige indirecte schade,
vervolgschade daarbij inbegrepen, noch is Axonet gehouden tot vergoeding van bedrijfsschade, winstderving,
schade als gevolg van uitval en/of onbereikbaarheid van het internet noch schade ontstaan door het uitlekken van
vertrouwelijke gegevens.
Axonet accepteert derhalve ook geen aansprakelijkheid voor problemen, schade en eventuele kosten die
voortvloeien uit het zogenaamde millennium-probleem (in de breedste zin van het woord ), en deze kunnen geen
aanleiding vormen tot beïndiging van het abonnement door de abonnee.
3.8 Betaling:
Alle betalingen dienen te geschieden middels automatische incasso, tenzij anders afgesproken met de
opdrachtgever, dan geldt een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum. Alle accounts, met uitzondering van
het reseller account worden per maand, per 3 maand of per jaar gefactureerd. Het account dat afgenomen is, is
gebasseerd op een contract van een jaar. De hierboven genoemde periodes zijn enkel de betalingsperiodes.
Indien betalingen niet op tijd worden voldaan of indien geïncasseerde bedragen weer terug worden geboekt zal
een bedrag van € 32,50 in rekening worden gebracht voor de administratieve werkzaamheden. Indien het
verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen is voldaan zal het account worden verwijderd.
3.9 30 dagen niet goed geld terug garantie:
Wanneer u aanspraak maakt op de "30 dagen niet goed geld terug garantie" zullen de door uw betaalde gelden
voor het hosting account volledig op uw rekening terug gestort worden. Omdat Axonet kosten moet maken voor
het registreren/verhuizen van uw domeinnaam zullen de door u betaalde kosten voor het domein niet
geretourneerd worden. De "30 dagen niet goed geld terug garantie" wordt geleverd wanneer het product waarvoor
gekozen is, en waarvan alle informatie te lezen is op de website van Axonet niet naar behoren is geleverd.
3.10 Contractduur, stilzwijgende verlenging:
Bij tussentijdse beïndiging is er geen restitutie van de betaalde gelden ten behoeve van de registratie van de
domeinnaam en/of het Hosting account. Opzeggingen dienen minstens 1 maand voor een automatische verlenging
plaats te vinden. Opzegging gebeurd via mail.
3.11 Weigering en maatregelen:
• Wij reserveren het recht bekende spammers te weigeren of af te sluiten.
• Wij hebben het recht een service te weigeren of stop te zetten als wij dat nodig achten.
• Het account van degene die deze voorwaarden overtreedt kan per direct afgesloten worden en de eigenaar
kan een boete van minimaal € 250,- per incident verwachten.
• Bij elke vorm van een overtreding wordt het account zonder vergoeding van enige aard beëindigd.
• Wij behouden ons het recht voor om nadere regels te stellen voor het gebruik van onze services.
3.12 E-mail en nieuwsbrieven
Axonet behoud zicht het recht verzending van e-mail naar haar opdrachtgever zoals nieuwsbrieven.
Op al onze overeenkomsten zijn de bovenstaande voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk anders overeen
wordt gekomen.
Axonet houdt zich het recht voor elke service zonder voorgaande waarschuwing stop te zetten als zij dit nodig
acht. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en transacties van Axonet . Een
opdrachtgever die van één of meerdere van onze diensten gebruik maakt, aanvaardt daarmede de toepasselijkheid
van deze voorwaarden.
Axonet houdt zich het recht voor om wijzigingen in de voorwaarden door te voeren.
3.13 CouponCodes en Promoties
De promoties door het invullen van couponcode geldt enkel maar op het bestelde hosting account. Stel er is een
actie van -10% dan krijg je dit enkel op wat je besteld. Wanneer je je hosting verlengd, valt deze promotie weg.
4 Webontwikkeling & Webdesign
4.1 De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid van de teksten en/of afbeeldingen welke hij opgeeft of
aanvaardt, evenals voor de inhoud, de titels, keuze van illustraties, media, enz., en verbindt er zich daarenboven
toe Axonet zonder voorbehoud te vrijwaren voor elke eis die door derden zou worden ingeleid met betrekking tot
de gepubliceerde teksten en/of illustraties. Hij erkent de teksten en illustraties opgenomen in elk door hem
gekozen en goedgekeurde publiciteitsvorm.
4.2 De broncode en database blijven het exclusieve eigendom van Axonet of haar licentiegever, naargelang het geval.
De broncode en de database mogen niet gekopieerd, gereproduceerd, opnieuw gepubliceerd, gedownload,
openbaar gemaakt, uitgezonden of overgedragen worden zonder uitdrukkelijke toestemming van Axonet.
4.3 De aangeleverde teksten en/of illustraties blijven eigendom van de opdrachtgever.
4.4 De geleverde website, intranet, extranet blijvt eigendom van Axonet zolang de volledige prijs (hoofdsom, kosten en
intresten) niet betaald is.